نام شرکت: شرکت کف

نوع شرکت: سهامی عام

شماره ثبت: 5715

تاریخ تاسیس: 1336/05/13

شماره روزنامه تاسیس: 3647

شناسه ملی: 10100282936

رئیس هیات مدیره: مهناز عقبایی

مدیر عامل: بیژن اسمعیلی

نائب رئیس هیات مدیره: بیژن اسمعیلی

اعضاء هیات مدیره:  مهناز عقبایی، بیژن اسمعیلی، مجید قره باغی، نیلوفر اسمعیلی، فاطمه عبداللهی