نام شرکت: تولی پرس

نوع شرکت: سهامی عام

شماره ثبت: 16649

تاریخ تاسیس:  1351/12/24

شماره روزنامه تاسیس: 8200

شناسه ملی:  10100595801 

رئیس هیات مدیره: بیژن اسمعیلی

مدیر عامل: مهناز عقبایی

نائب رئیس هیات مدیره: نیلوفر اسمعیلی

اعضاء هیات مدیره:   صفرعلی امیری